Nieuws & Evenementen

 1. Jaarverslag 2019

  Gewoontegetrouw publiceert ISVAG een jaarverslag, waarin de belangrijkste feiten, cijfers en hoogtepunten van het afgelopen jaar worden toegelicht. Het jaarverslag 2019 kan u downloaden via deze link.

 2. ISVAG plaatst feiten naast Knack artikel

  Op 10 juni verscheen een intussen veelbesproken artikel in Knack over het project van de nieuwe ISVAG installatie. In het artikel blijken heel wat onnauwkeurigheden en flagrante onjuistheden te staan. Daarom hebben we de tekst grondig doorgenomen en een oplijsting gemaakt van de beweringen in Knack, met daarnaast een correcte weergave van de feiten. Het resultaat van deze fact-check kan u hier terugvinden. Een overzicht van de verschillende adviezen die werden uitgebracht in het kader van de vergunningsaanvraag kan u hier bekijken.

 3. CHRONOLOGIE VAN 4 VEA ADVIEZEN

  De afgelopen dagen was er in de media veel te doen over de adviezen die het Vlaams Energie Agentschap (VEA) heeft uitgebracht in het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag voor de nieuwe ISVAG installatie. Men heeft het hierbij steeds over slechts twee adviezen: een aanvankelijk negatief advies van 25 maart 2020 dat door VEA werd vervangen door een positief advies op 22 mei 2020.

  Voor alle duidelijkheid: er werden niet twee, maar uiteindelijk vier VEA adviezen uitgebracht die van betekenis zijn voor de beoordeling van het ISVAG dossier. 

 4. BEOORDEEL PROJECT OP STUDIES, RAPPORTEN EN ADVIEZEN EN NIET OP BASIS VAN KRANTENARTIKELS

  ISVAG merkt dat de afgelopen weken heel wat artikels in de pers en op social media worden gepubliceerd, waarin het project voor de nieuwe installatie zeer eenzijdig wordt besproken.

  We betreuren dat het proces van een vergunningsprocedure in de pers wordt gevoerd, nog vóór alle adviesinstanties zich formeel hebben kunnen uitspreken.

  We verwijzen nogmaals naar alle studies en rapporten die over onze plannen zijn opgemaakt, die we steeds in alle transparantie op deze website hebben gepost. 

 5. ISVAG levert eerste warmte aan H.Essers

  Momenteel worden de laatste testen afgerond waardoor ISVAG, nauwelijks een jaar na de eerste-spadesteek, van start kan gaan met het uitkoppelen van warmte naar de allereerste afnemer. Door de leiding zal voortaan warm water stromen, dat logistieke dienstverlener H.Essers niet alleen gebruikt om haar gebouwen te verwarmen, maar het hele jaar door ook zal inzetten in specifieke bedrijfsprocessen. De vraag van H.Essers komt op jaarbasis overeen met het verbruik van ongeveer 1 miljoen m3 aardgas, evenveel als het gemiddelde jaarverbruik van 600 tot 700 gezinnen. Dankzij dit ISVAG-warmtenet kunnen dus heel wat lokale emissies vermeden worden.

 6. Maatregelen Coronavirus ISVAG

   

  De voorbije week zijn er door de Federale en Vlaamse Regering verschillende maatregelen genomen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Er werd benadrukt dat er wel essentiële diensten zijn die blijven werken, waaronder de afvalophaling en -verwerking.

  Dit betekent dat de installatie van ISVAG in dienst blijft zodat het aangeboden afval optimaal kan verwerkt worden.  Vanzelfsprekend werden ook bij ISVAG de nodige maatregelen genomen om onze medewerkers te beschermen. De veiligheid van onze medewerkers staat centraal en wij willen hen dan ook oprecht bedanken voor hun dagelijkse inzet zodat wij kunnen garanderen dat de dienstverlening optimaal blijft, met aandacht voor ieders gezondheid.

  Indien u nog vragen heeft omtrent onze afvalverwerking kan u terecht op het algemene e-mailadres: info@isvag.be of op onze website www.isvag.be .
  Vragen omtrent het Coronavirus kan u steeds stellen aan de hulplijn 0800 14 689 of u kan surfen naar www.info-coronavirus.be .

 7. Ontmoet de vuilnishelden!

  Verschillende sectoren zijn van essentieel belang om onze maatschappij draaiende te houden, één daarvan is ongetwijfeld de afvalindustrie. Niet alleen de afvalophalers en de straatvegers, maar even goed de afvalverwerkers spelen een grote rol in onze samenleving.

  De term vuilnishelden kwam dan ook niet zomaar uit de lucht gevallen. Vorige week kon u de eerste editie lezen van onze "achter de schermen" nieuwsbrief. Vandaag laten wij Hans en Geert aan het woord.
  Veel leesplezier!

  Klik hier voor de nieuwsbrief te lezen.

   

 8. Vlaams Minister van Omgeving hervergunt huidige ISVAG-installatie en vergunt de aanleg van het mini-warmtenet

  Wilrijk, 10 april 2020 – Conform het gunstig advies van ondermeer de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie, heeft Vlaams Minister van omgeving Zuhal Demir vandaag een hervergunning afgeleverd voor de huidige ISVAG-installatie tot 31 december 2027. Ook de uitkoppeling van warmte naar het mini-warmtenet op het bedrijventerrein Terbekehof wordt vergund. De beslissing van de Minister kwam er nadat de Raad van Vergunningsbetwistingen op 29 november vorig jaar de hervergunning en de hieraan gekoppelde uitbouw van het mini-warmtenet had vernietigd. De hervergunning is zeker een opsteker voor de 55 medewerkers van ISVAG.

   

  Op 30 mei 2018 maakte toenmalig Vlaams Minister van Omgeving Joke Schauvliege haar beslissing bekend om de vergunning voor de bestaande afvalenergiecentrale van ISVAG tot 2025 te verlengen en de vergunning voor de aanleg van een warmtenet goed te keuren. Naar aanleiding van ondermeer een beroep tegen deze beslissing door 4 inwoners van de Gemeente Aartselaar, oordeelde de Raad van Vergunningsbetwistingen op 29 november 2019 dat Minister Schauvliege haar beslissing onvoldoende formeel had gemotiveerd en vernietigde om deze louter formalistische reden de vergunning.

   

  Door dit arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen diende de huidige Vlaams Minister voor Omgeving, Zuhal Demir, een nieuwe beslissing te nemen. Na meerdere opnieuw uitgebrachte gunstige adviezen door de bevoegde adviesverlenende instanties én het gunstig advies van de Gewestelijke Omgevingscommissie voor het verder exploiteren van de bestaande installatie tot 31 december 2027 en een vergunning voor onbepaalde duur voor de uitkoppeling van warmte, heeft de Minister conform hieraan de vergunning verleend.

   

  ISVAG is de intergemeentelijke samenwerking voor afvalverwerking, die het niet-recycleerbaar huishoudelijk restafval van meer dan 1 miljoen inwoners uit de Antwerpse regio omzet in grondstoffen en in duurzame energie. ISVAG doet dit op de ecologisch en economisch meest geschikte manier en produceert vandaag elektriciteit voor meer dan 25.000 gezinnen. Dankzij deze vergunning kan binnenkort de eerste warmte geleverd worden aan afnemers op het bedrijventerrein Terbekehof en kan ISVAG ook verder bijdragen aan de plannen om waterstof te produceren voor een waterstof-tankstation in de buurt.

   

  Tijdens de coronacrisis van de afgelopen weken is eens te meer gebleken hoe cruciaal de sector van de afvalophaling en –verwerking is voor onze samenleving. In moeilijke omstandigheden blijven de 55 ISVAG medewerkers zich 7 dagen op 7 inzetten om ervoor te zorgen dat het huishoudelijk restafval op de meest professionele manier, met de laagst mogelijk emissies - en bijgevolg de kleinst mogelijke impact op milieu en de mens – verwerkt blijft worden.

   

  Volgens ISVAG-voorzitter Kristof Bossuyt is de goedkeuring door de Minister dan ook in de eerste plaats een opsteker voor de ISVAG-medewerkers en hun gezinnen: “De afgelopen weken hebben zij zich meer dan ooit ingezet om deze essentiële installatie draaiend te houden, terwijl in de media constant gespeculeerd en gespind wordt over de toekomst van hun bedrijf. We blijven met vertrouwen inzetten op onze plannen om de bestaande installatie te vervangen door een nieuwe, nog performantere 2.0 ISVAG-afvalverwerkingsenergiecentrale. De verdere uitrol van stedelijke warmtenetten sluit ook perfect aan bij het Vlaamse Klimaatplan en het streven van de Vlaamse regering om te voorzien in een belangrijke transitie van groene stroom naar groene warmte, heel concreet ten Zuiden van Antwerpen. Hierdoor zullen heel wat vervuilende emissies van kleine stookinstallaties vermeden kunnen worden, waardoor de luchtkwaliteit in de lokale leefomgeving er drastisch op vooruit zal gaan.”

Pages