Warmtenet

ISVAG levert eerste warmte aan H.Essers

Sinds kort levert ISVAG warmte aan haar allereerste afnemer. Door de leiding stroomt warm water, dat logistieke dienstverlener H.Essers niet alleen gebruikt om haar gebouwen te verwarmen, maar het hele jaar door ook inzet in specifieke bedrijfsprocessen. De vraag van H.Essers komt op jaarbasis overeen met het verbruik van ongeveer 1 miljoen m3 aardgas, evenveel als het gemiddelde jaarverbruik van 600 tot 700 gezinnen. Dankzij dit ISVAG-warmtenet kunnen dus heel wat lokale emissies vermeden worden.

De eerste warmtelevering aan H.Essers is een historisch moment: hiermee wordt het warmtenet op bedrijventerrein Terbekehof nu ook officieel in gebruik genomen. De huidige ISVAG-installatie kan in totaal 3MW warmte uitkoppelen om bedrijven zoals H.Essers te beleveren. In de komende maanden zullen nog andere bedrijven op het net worden aangesloten. Het warmtenet is een samenwerking van ISVAG met POM Antwerpen, Rio-Link en Stad Antwerpen.

Naast elektriciteit nu ook duurzame warmte

Met de warmte van de afvalverbranding produceert ISVAG eerst stoom die in een turbine in elektriciteit voor ruim 25.000 gezinnen wordt omgezet. Daarnaast blijft nog voldoende restwarmte over, waarmee voortaan dus ook water wordt opgewarmd en in het warmtenet wordt gepompt. Aan ontvangerszijde werd de stookplaats bij H.Essers volledig omgebouwd: twee bestaande ketels die draaiden op fossiele brandstoffen werden afgebroken om plaats te maken voor een warmtestation.

Gert BERVOETS, CEO H.Essers: “De toepassing van herbruikbare warmte is een voorbeeld van hoe wij inzetten op efficiënt energiegebruik. En dat past op zijn beurt binnen ons grootschalig duurzaamheidsprogramma. Het warmtenet van Wilrijk draagt bij tot de verduurzaming van onze logistieke oplossingen”.

Kristof BOSSUYT, voorzitter ISVAG: “Met dit project leveren ISVAG en alle betrokken partners een aanzienlijke positieve bijdrage aan de lokale luchtkwaliteit én aan het klimaat. Enkel en alleen met dit warmtenet kan nu jaarlijks al 2.310 ton CO2 en 2,35 ton NOx vermeden worden. En het potentieel is nog vele malen groter. Met een nieuwe ISVAG-installatie zal dit netwerk verder uitgerold kunnen worden richting Antwerpen, Nieuw-Zuid, Blue Gate Antwerp, waarbij sociale woonprojecten, nieuwbouwprojecten & woonwijken kunnen aangesloten worden, maar ook Wilrijk zelf zal erbij gebaat zijn (Neerland-UA én op termijn GZA).

VITO bracht intussen ook trajecten in kaart richting Neerland, Universiteitscampus Drie Eiken, UZA (Edegem) en Aartselaar, dat reeds eerder heeft aangegeven dat het restwarmte wil gebruiken om haar zwembad te verwarmen.

Antwerpen en Vlaanderen trekken kaart warmtenetten

Recent verleende het Vlaams Energie Agentschap (VEA) – dat valt onder de bevoegdheid van de Vlaamse Minister van omgeving - nog 10 miljoen euro steun aan warmtenetten in Vlaanderen. Het grootste deel van dit budget – ongeveer 7,5 miljoen euro – gaat naar de uitbreiding van de warmtenetten van de afvalverbrandingsinstallaties van Roeselare, Harelbeke, Oostende én Antwerpen. Fluvius had bij de Vlaamse overheid in het kader van de call Groene Warmte een steunaanvraag ingediend voor de aanleg van een transportleiding vanuit de ISVAG-backbone, richting UZA – Campus 3 Eiken van UA en GZA St-Augustinus. Deze aanvraag werd dus door het VEA goedgekeurd. Deze subsidie toont aan dat Vlaanderen nu resoluut de kaart van de warmtenetten trekt, en daarbij zeker ook een belangrijke rol toekent aan de afvalenergiesector. 

 

ISVAG WARMTENET: KATALYSATOR IN DE ENERGIETRANSITIE EN CRUCIAAL VOOR HET BEHALEN VAN DE KLIMAATDOELSTELLINGEN

Het energielandschap in Vlaanderen staat voor grote uitdagingen. Met een groeiend aandeel hernieuwbare energiebronnen – zon en wind – zetten we belangrijke stappen in de transitie naar een compleet duurzame energieproductie en het streven naar klimaatneutraliteit.Tegelijk wil Vlaanderen ook dat we minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen, niet alleen als brandstof voor onze voertuigen, maar ook voor de verwarming of de productie van warm water in onze huizen of als energiebron voor bedrijven.  Zo’n 90% van alle stookinstallaties in de huizen in Vlaanderen draait immers nog steeds op ‘klassieke fosiele’ brandstoffen als stookolie, aardgas, hout of zelfs steenkool.

ISVAG kan een belangrijke bijdrage leveren aan deze uitdagingen. Per jaar verwerkt ISVAG zo’n 140.000 ton niet-recycleerbaar, brandbaar huishoudelijk afval. De warmte die hierbij vrijkomt zetten we sinds geruime tijd al om in energie, die elektriciteit oplevert voor meer dan 25.000 gezinnen. Sinds kort leveren we ook warmte. Met de bestaande installatie kunnen we 3MW warmte uitkoppelen naar het warmtenet op het nabijgelegen bedrijventerrein.

Met de nieuwe energiecentrale zal ISVAG verder uitgroeien tot een duurzame energieleverancier die elektriciteit zal produceren voor 35.000 gezinnen (18 MW/jaar) of warmte zal leveren via een warmtenet aan 40.000 gezinnen en bedrijven (50 MW/jaar) in de buurt.

Afhankelijk van de vraag, kan op elk moment flexibel worden geschakeld tussen elektriciteit en warmte. Wanneer de vraag naar beide laag is, kan bovendien alle energie benut worden voor de productie van waterstof, een perfect emissievrije brandstof die wordt geleverd aan een nabijgelegen tankstation.

ISVAG lieten de Universiteit Antwerpen (UA) berekenen wat de positieve impact van de vermeden emissies zou zijn. Volgens het rapport van UA leveren de vermeden emissies een besparing van de uitstoot op die overeenkomt met 25.000 tot 55.000 auto’s per dag op de A12 (afhankelijk van de emissies: NOx, dioxines, CO2, fijn stof,...).

UA berekende ook de onmiddellijke impact in de buurt: dankzij het warmtenet neemt de nieuwe installatie in een directe straal van 1,5 km acht keer de eigen emissies voor NOx weg.

Door de aanleg van het warmtenet zal jaarlijks 241.689 MWh gas bespaard worden (55% van het theoretisch potentieel), waardoor de hele site CO2- neutraal wordt. De uitrol van het stedelijk warmtenet is hierdoor cruciaal voor de klimaatdoelstellingen van de stad Antwerpen en Vlaanderen.