Nieuws & Evenementen

CHRONOLOGIE VAN 4 VEA ADVIEZEN

De afgelopen dagen was er in de media veel te doen over de adviezen die het Vlaams Energie Agentschap (VEA) heeft uitgebracht in het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag voor de nieuwe ISVAG installatie. Men heeft het hierbij steeds over slechts twee adviezen: een aanvankelijk negatief advies van 25 maart 2020 dat door VEA werd vervangen door een positief advies op 22 mei 2020.

Voor alle duidelijkheid: er werden niet twee, maar uiteindelijk vier VEA adviezen uitgebracht die van betekenis zijn voor de beoordeling van het ISVAG dossier.

Toen de aanvraag voor de vergunning een eerste keer werd ingediend bracht VEA op 17 december 2018 één advies uit, waarin de energiestudie, met enerzijds een luik energetische efficiëntie én anderzijds een luik economische haalbaarheid (kosten-baten-analyse of KBA) werden beoordeeld. Dit advies was positief. Deze vergunningsaanvraag leidde tot een weigering door de Minister omdat de afbraak van de bestaande installatie niet mee werd voorzien in de vergunningsaanvraag. 

Bij de herindiening van de vergunningsaanvraag bracht VEA een negatief advies uit op 25 maart 2020. Dit negatieve advies betrof de kosten-baten-analyse. Om onduidelijke redenen werd in de analyse verwezen naar de argumentatie van de mina-raad van Aartselaar en werden citaten van een politicus aangehaald op basis van een krantenartikel over de Request for Information (RFI), die door VITO werd uitgevoerd in opdracht van de Stad Antwerpen.

Daags na dit negatieve advies, op 26 maart 2020, bracht VEA nog een advies uit. Dit keer betrof het een voorwaardelijk positief advies, op basis van de energetische efficiëntie van het project.

Op 22 mei tenslotte, bracht VEA voor de vierde keer een advies uit over de ISVAG aanvraag. In dit advies werd het negatieve advies van 25 maart 2020 (over de KBA) herroepen en vervangen door een positief advies, met opmerkingen.

Voor de volledigheid geven we hieronder een overzicht van de 4 adviezen:

 

1. EERSTE OMGEVINGSVERGUNNINGSAANVRAAG NIEUWE ISVAG INSTALLATIE IN 2018

17/12/2018: POSITIEF ADVIES VAN VEA (KBA + ENERGETISCHE EFFICIENTIE)

“De bij de omgevingsvergunningsaanvraag toegevoegde energiestudie toont op voldoende wijze aan dat de in bedrijf te nemen afvalenergiecentrale de meest energie-efficiënte inrichting is die economisch haalbaar is. Er werden zeven bijkomende maatregelen onderzocht. Hiervan zal er één uitgevoerd worden. Andere maatregelen die de energie-efficiëntie nog kunnen verhogen zijn nog niet volledig geëvalueerd, maar zullen geïmplementeerd worden indien de technische en economische haalbaarheid vast staat. Gelet op bovenstaande geeft het Vlaams Energieagentschap dan ook een positief advies voor de omgevingsvergunningsaanvraag van ISVAG te Wilrijk.”

 

2. HERINDIENING OMGEVINGSVERGUNNINGSAANVRAAG NIEUWE ISVAG INSTALLATIE IN 2020

25/03/2020: NEGATIEF ADVIES VAN VEA (KBA)

“Het Vlaams Energieagentschap brengt dan ook een negatief advies uit omdat de kosten-batenanalyse, vervat in de energiestudie, te summier is en geenszins voldoet aan de bepalingen van het ministerieel besluit van 24 juli 2015”.

 

3. HERINDIENING OMGEVINGSVERGUNNINGSAANVRAAG NIEUWE ISVAG INSTALLATIE IN 2020

26/03/2020: VOORWAARDELIJK POSITIEF ADVIES VAN VEA (ENERGETISCHE EFFICIENTIE)

“Gelet op bovenstaande geeft het Vlaams Energieagentschap dan ook een voorwaardelijk positief advies voor de omgevingsvergunningsaanvraag van ISVAG te Boomsesteenweg_WI 1000, Antwerpen, met als voorwaarde: Eens de detailengineering van de nieuwe afvalverbrandingsinstallatie van ISVAG bekend is, dient onderzocht te worden of deze installatie de meest energie-efficiënte is die momenteel op de markt is en of er nog bijkomende maatregelen met een IRR boven 15 % zijn die de efficiëntie kunnen verhogen. Hierbij worden ook de maatregelen uit de huidige energiestudie opnieuw onderzocht. De update van deze energiestudie dient voorgelegd te worden aan VEA vooraleer met de bouw van de nieuwe installatie gestart wordt.”

 

4. HERINDIENING OMGEVINGSVERGUNNINGSAANVRAAG NIEUWE ISVAG INSTALLATIE IN 2020

22/05/2020: POSITIEF ADVIES, HERZIENING VAN HET ADVIES VAN VEA VAN 25/03/2020 (KBA)

“Het Vlaams Energieagentschap brengt dan ook een positief advies met opmerkingen uit op deze adviesaanvraag voor vermeld project. Opmerking bij het positief advies: Het VEA raadt de aanvrager aan oog te hebben voor het regelmatig wijzigend steunmechanisme met betrek-king tot de warmtekrachtcertificaten en eventuele opportuniteiten in de toekomst te onderzoeken met betrekking tot bijkomende warmtebenutting, om zo ook in de toekomst een maximale economische rendabiliteit te voorzien, zoals bedoeld is in het ministerieel besluit van 24 juli 2015 met betrekking tot de kosten-batenanalyse.”