Nieuws & Evenementen

Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt hervergunning bestaande ISVAG installatie

Op basis van louter formalistische procedurele gronden werd de verlenging van de milieuvergunning van ISVAG door de Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigd. Deze administratieve rechtbank is van oordeel dat de beslissing van 30 mei 2018 door toenmalig Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege niet voldoende werd gemotiveerd.

Op 30 mei 2018 maakte toenmalig Vlaams minister van Omgeving en Natuur Joke Schauvliege haar beslissing bekend om de vergunning voor de bestaande afvalenergiecentrale van ISVAG tot 2025 te verlengen en de vergunning voor de aanleg van een warmtenet goed te keuren. De gemeente Aartselaar en een aantal van haar inwoners gingen in beroep in tegen de beslissing van de minister. Met het vonnis van vandaag, wordt de beslissing van de minister van mei 2018 vernietigd. 

De vernietiging van de vergunning is geen inhoudelijke, maar een formalistische procedure-beslissing: volgens de Raad van Vergunningsbetwistingen heeft toenmalig Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege haar beslissing van 30 mei 2018 immers onvoldoende gemotiveerd (zie citaat uit het arrest onder). 

De huidige Vlaamse minister van Omgeving, Zuhal Demir, dient nu op basis van de motivatie van de Raad voor Vergunningsbetwistingen een nieuwe beslissing te nemen.

ISVAG is de intergemeentelijke samenwerking voor afvalverwerking die het niet-recycleerbaar huishoudelijk restafval van meer dan 1 miljoen inwoners uit de Antwerpse regio omzet in grondstoffen en in duurzame energie. ISVAG doet dit op de ecologisch en economisch meest geschikte manier en produceert vandaag elektriciteit voor meer dan 25.000 gezinnen.

ISVAG hoopt in de toekomst de bestaande installatie te kunnen vervangen door een nieuwe. Deze installatie zal met het niet-recycleerbaar restafval van 1 miljoen mensen, nog meer energie  produceren. Door de verdere uitrol van een stedelijk warmtenet zullen heel wat vervuilende emissies van kleine stookinstallaties vermeden kunnen worden, waardoor de leefomgeving er drastisch op vooruit zal gaan. Met haar positieve impact op de CO2 emissies zal ISVAG mee de schouders zetten onder de klimaatdoelstellingen van stad, regio en Vlaanderen.

 

Beoordeling door de Raad voor Vergunningsbetwistingen (arrest van 19 november 2019 met nummer RvVb-A-1920-0268, pagina 24):

“Op grond van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen moet een vergunningsbeslissing duidelijk en op afdoende wijze de redenen opgeven waarop het vergunningverlenend bestuursorgaan haar beslising steunt. Bij het beoordelen van de wettigheid van een vergunningsbeslissing kan derhalve enkel rekening gehouden worden met de redenen die omschreven zijn in de vergunningsbeslissing.”