Nieuws & Evenementen

Waarom ISVAG sterk gelooft in de nieuwe afvalenergiecentrale!

 ISVAG heeft deze week opnieuw de vergunningsaanvraag voor de bouw van een nieuwe afvalenergiecentrale in Wilrijk ingediend. We geloven immers sterk in ons toekomstverhaal – en in onze missie en opdracht: het restafval van meer dan 1 miljoen burgers omzetten in duurzame energie, in elektriciteit en warmte. Voorheen lag de focus enkel op de productie van elektriciteit, maar door de aanleg van het warmtenet zal ISVAG tot 40.000 gezinnen en bedrijven warmte kunnen leveren.

De vorige aanvraag werd in februari van dit jaar geweigerd: elf van de twaalf adviezen die toen op tafel lagen waren gunstig, op het vlak van capaciteit, energie, emissies, impact op mens en milieu, maar ook wat betreft de locatie en de mobiliteit.  Dat is eigenlijk geslaagd met grote onderscheiding, maar de vergunning voor ISVAG werd geweigerd… omdat de sloopvergunning ontbrak.

Vandaag dienen we opnieuw in, deze keer mét sloopvergunning en een duidelijke visie op de omgevingsaanleg. We zeggen meteen wat er op de plek van de huidige installatie zal komen na de afbraak:

  • We herstellen de natuurwaarde van de site met 3.000 m² extra bosrijk natuurgebied.
  • Een ecoduct aan de Struisbeek voor water- en land-gebonden zoogdieren – van bevers tot reeën.
  • Een bloemenakker van 8.350 m².
  • We creëren ook een natuurpoel en zes wadi’s die het overtollige regenwater bufferen en zo verhelpen aan de overstromingsproblematiek van de Struisbeekvallei in Wilrijk en Aartselaar.

ISVAG beseft dat er nog steeds vragen leven over de plannen voor de bouw van een nieuwe installatie: in een niet zo ver verleden werd door de tegenstanders zelfs manifest foute informatie verspreid. Omdat ISVAG gelooft in heldere, transparante communicatie, zetten we graag de zeven meest hardnekkige vooroordelen op een rij.

1. “Is de nieuwe afvalenergiecentrale van ISVAG wel nodig? Er is steeds minder afval en dat kan probleemloos elders worden verwerkt.”

Vlamingen zijn wereldkampioen afval sorteren. Dankzij alle inspanningen van de afgelopen 30 jaar, halen we vandaag meer dan 70% grondstoffen uit ons afval. Dat kan, en moet nog beter. Maar zelfs in een circulaire economie zullen er nog steeds vervuilde grondstoffen overblijven die we uit de kringloop moeten verwijderen. Die willen we bij ISVAG omzetten in duurzame energie, in warmte of in elektriciteit.

Om de druk op de recyclagedoelstellingen te houden, wil de Vlaamse overheid dat de totale verwerkingscapaciteit in de Vlaamse energiecentrales nooit hoger is dan de hoeveelheid restafval dat we produceren.

Ook daar heeft ISVAG in de plannen voor haar nieuwe installatie rekening mee gehouden. De hoeveelheid restafval per inwoner moet de komende decennia verder dalen. Anderzijds stellen we vast dat het  aantal inwoners in ons verwerkingsgebied blijft stijgen. Voor al het restafval van onze inwoners – intussen meer dan 1 miljoen – is er gewoonweg geen alternatieve verwerkingscapaciteit beschikbaar in Vlaanderen. Vandaag niet, morgen niet. De capaciteit van de nieuwe ISVAG installatie is broodnodig, zo zegt ook het officiële advies van OVAM, de Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij.

2. “Zijn er geen betere locaties voor zo’n installatie, bijvoorbeeld in de haven, waar warmte aan industriële afnemers kan geleverd worden: waarom wordt ISVAG niet in de haven gebouwd?”

ISVAG heeft zeventien mogelijke locaties laten onderzoeken. Uit die onderzoeken is telkens gebleken dat de huidige locatie de beste is. Zowel voor de aanvoer van afval, als voor de uitkoppeling van energie – elektriciteit en warmte. In de Antwerpse haven is er al een groot aanbod van restwarmte, dat vandaag nog niet benut wordt.

Het is belangrijk dat zowel in de haven wordt ingezet op de uitkoppeling van deze beschikbare warmte en dat daarnaast ISVAG vanop de huidige locatie warmte levert aan de afnemers die op het tracé richting Wilrijk en Antwerpen gevestigd zijn. Net door mee in te zetten op de uitrol van een regionaal warmtenet voor bedrijven en woningen, kunnen een pak emissies vermeden worden, en zo wint het klimaat twee keer.

We beseffen ook: niemand woont graag nabij een luchthaven, een spoorweg of een snelweg, en met een installatie als deze is dat niet anders. Toch is de hinder bij moderne verbrandingsinstallaties erg beperkt. Dat wordt zeker zo met de nieuwe afvalenergiecentrale. De nieuwe generatie die ISVAG wil bouwen mag letterlijk worden beschouwd als een van de meest moderne in de wereld.

Bovendien zorgen we met de nieuwe omgevingsaanleg van de ISVAG site voor een herstel van de natuurwaarde met een bloemenakker, 3.000 m² bosrijk natuurgebied en een ecoduct voor de dieren, en bieden we een oplossing voor de overstromingsproblematiek van de Struisbeek in Wilrijk en Aartselaar.

3. "ISVAG is deel van de oplossing, niet van het probleem”, zeggen jullie wel vaker. Maar wat bedoelt ISVAG daar nu mee?"

ISVAG verwerkt elk jaar 180.000 ton restafval – het afval dat niet kan worden hergebruikt of gerecycleerd. 180.000 ton afval, dat is – wanneer je alle vuilniszakken naast elkaar zou zetten –, een lange rij van Antwerpen tot in Singapore!

Eén afvalzak is goed voor 36 uur energie, anderhalve dag elektriciteit voor een doorsnee Antwerps gezin.

Per afvalzak die wordt omgezet in energie wordt voorkomen

  • dat 1,95 kg steenkool,
  • of dat 1,59 liter stookolie
  • of dat 1,47 kubieke meter aardgas moet worden verbrand.

Waarom zouden we fossiele brandstoffen als olie en aardgas uit verre landen importeren, wanneer we onze eigen brandstof – restafval – kunnen omzetten in duurzame energie? Vandaag in elektriciteit, morgen in warmte – en wellicht ook waterstof. Wat we bij ISVAG doen, is deel van de oplossing, niét deel van het probleem.

4. “Bestaan er dan geen betere, moderne technieken om huishoudelijk restafval te verwerken?”

De wetenschap staat niet stil. Gelukkig maar. Er worden steeds nieuwe technieken ontwikkeld, ook voor afvalverwerking. ISVAG volgt alle ontwikkelingen al jaren op de voet en heeft intussen ook een adviesraad samengesteld met professoren uit verschillende landen om ons hierin bij te staan. Maar alle nieuwe technieken waar nu mee gegoocheld wordt, zijn ofwel nog in een experimenteel stadium, ofwel zijn ze bedoeld voor heel specifieke afvalstromen – denk aan plastics -, niét voor restafval.  

Een roosteroven zoals ISVAG die wil bouwen is de meest betrouwbare technologie om uit ons restafval zoveel mogelijk energie te halen. Het is de Best Available Technology (BAT) of Best Beschikbare Technologie, zoals de EU het omschrijft. In alle Europese landen waar de afgelopen jaren grote restafvalinstallaties gebouwd werden, maakt men gebruik van deze techniek.

ISVAG heeft de opdracht om het restafval van meer dan 1 miljoen inwoners op een betrouwbare, betaalbare en milieuvriendelijke manier te verwerken. Investeren in een technologie die geen garanties biedt of die door Europa niet erkend is als Best Beschikbare Technologie is geen optie. 

5.“Wat met de kostprijs van de nieuwe installatie: 175 miljoen euro, kan het niet goedkoper? En kan je dan niet beter een voetbalstadion of ziekenhuizen bouwen?"

175 miljoen euro is véél geld, en investeren in een voetbalstadion – of beter nog, in ziekenhuizen is een prima idee. Maar investeren in de duurzame verwerking van ons afval is dat even goed. We kunnen u bezwaarlijk vragen zelf te zorgen voor uw vuilniszak. U kunt die vuilniszak één of twee weken in huis zetten, maar u kunt ze toch niet het ganse jaar opstapelen in de garage, het tuinhuis of waar dan ook?

We produceren elk jaar met z’n allen 180.000 ton restafval. Die hoeveelheid restafval gedurende vele en vele jaren duurzaam en met de grootste zorg voor de volksgezondheid verwerken, kost inderdaad geld.

ISVAG wil niet besparen op de emissies, de luchtkwaliteit en de impact op mens en milieu. ISVAG is een overheidsbedrijf: wij kijken eerst naar de volksgezondheid, pas dan naar het rendement.

Misschien kan het goedkoper, jawel. Maar dan niet zonder in te boeten op milieuprestaties en volksgezondheid. De professoren van de wetenschappelijk adviesraad van ISVAG bevestigden dat de nieuwe installatie “state-of-the-art” is. Beter kan nauwelijks. Volgens professor Peter Quicker van de Technische Universiteit Aken wordt in Duitsland vandaag veel minder ver gegaan in investeringen in rookgaszuivering.

Maar juist omwille van onze zorg voor het milieu en de volksgezondheid, wil ISVAG tot het uiterste gaan. Anderzijds klopt ook de bewering niet dat alternatieve technieken – als ze al zouden in aanmerking komen – goedkoper zouden zijn. Deze installaties kosten evenveel of een pak meer, of vergen bijkomende voor- en nabehandeling, waardoor het financiële totaalplaatje zeker niet gunstiger uitkomt.

6. "Hoe groot is de impact van zo’n afvalenergiecentrale op het leefmilieu in de buurt?"

De luchtkwaliteit gaat jaar na jaar vooruit, maar blijft inderdaad een belangrijk aandachtspunt. De kwaliteit van onze lucht is in heel Vlaanderen niet optimaal. Maar het is absoluut onterecht om afvalenergiecentrales hiervoor met de vinger te wijzen. Dat blijkt uit een studie van professor Silvia Lenaerts van Universiteit Antwerpen. Zij toonde onomstotelijk aan dat de bijdrage van ISVAG aan emissies letterlijk verwaarloosbaar is. De huidige installatie van ISVAG, die alle restafval van meer dan 1 miljoen inwoners verwerkt, stoot bijvoorbeeld niet meer fijn stof uit dan 48 gezinswoningen die met een hout- of pelletkachel worden verwarmd.

Met de geplande investering in een warmtenet kan ISVAG juist helpen om heel wat kachels, boilers en verwarmingsketels uit dienst te nemen en zijn we niet langer afhankelijk van fossiele brandstoffen – gas, stookolie of steenkool – die de luchtkwaliteit aantasten.

Dankzij de fossiele brandstoffen die we vermijden met het warmtenet, halen we emissies weg van 25.000 tot 50.000 auto’s, dat is de dagelijkse verkeersstroom op de A12. Ook dat is onderzocht door de Universiteit Antwerpen, in het voorjaar van 2019: uit die recente studie blijkt dat de luchtkwaliteit in de onmiddellijke omgeving van ISVAG zeven keer vooruit zal gaan wanneer ISVAG mag blijven op deze plek, dan wanneer ISVAG uit Wilrijk verdwijnt.

Bovendien worden de exacte impact van de bestaande en de nieuwe installatie becijferd in milieueffectenrapporten. Die tonen aan wat we al langer wisten: de impact van ISVAG op de omgeving is in alle opzichten verwaarloosbaar.

7. "Hoe is de RFI, de Request for Information of markbevraging voor de alternatieve verwerking van het restafval die de stad Antwerpen onlangs lanceerde, te verzoenen met de toekomstplannen van ISVAG?"

Het standpunt van ISVAG is duidelijk: wij kijken de RFI/marktbevraging van de stad Antwerpen – en elk bijkomend onderzoek – met open vizier tegemoet.

We hebben geen enkele angst voor welke vergelijking of marktbevraging ook, zolang de volksgezondheid het zwaarst mag wegen op de weegschaal. De volksgezondheid en de luchtkwaliteit moeten zwaarder wegen dan de economische kostprijs en de eventuele winst. 

De bouwplannen voor de nieuwe afvalenergiecentrale van ISVAG is het resultaat van grondige studies en langdurig onderzoek. Wij geloven in ons toekomstplan, en staan open voor elke vraag!

Heeft u na het lezen van deze info nog vragen, opmerkingen of wil u graag zelf eens over de schouders van onze medewerkers komen meekijken, contacteer ons dan op T. 03 877 28 55 of via info@isvag.be